Kiver, Milton S.

Television simplified by Milton S. Kiver and Milton Kaufman - 7th ed. - New York Van Nostrand Reinhold 1973 - xiv, 616 p. ill. 25 cm.

0442244460


Television

623.88 / KIV/1973